سیلندر سازی

 

سیلندرسازی

طرح مورد نظر که باید چاپ شود برروی سیلندر کپی می شود.بعد از آماده کردن واسید کاری سیلندر سطح سیلندر به وسیله کروم برای گرفتن تیراز بالا آب دیده می گردد . نکته قابل توجه درآماده سازی سیلندر این است که هریک از روشهای چاپ دارای آماده سازی مخصوص خود است .بدین معنی که خود سیلندر چاپ را به عنوان فرم چاپ اماده می کنند وبه همین خاطر آماده سازی این روش چاپی راسیلندرسازی می گویند.

 

سیلندرسازی