شابلون گیری

توری باید تا حد معینی کشیده شود این کشش نه فقط بخاطر کارکرد صحیح شابلون در موقع چاپ است بلکه در مرحله لاک زنی و عکسبرداری (ساخت استنسیل) نیز مقدارصحیح کشش توری اهمیت دارد .
 میزان کشش صحیح توری چقدر است ؟ سالها قبل که توری ها را ازابریشم و سپس نایلون تهیه می کردند این مسئله مطرح نبود زیرا مقاومت کششی وقابلیت کشش برگشت پذیر این الیاف محدود بوده و دستگاههای تور کشی نیز از قدرت و توان لازم برخوردار نبودند . خوشبختانه تحول بزرگی در ساخت الیاف مناسبتر انجام گرفته  علاوه بر این نکته روشن که کشش توری اثر مستقیم در تطابق و جفت شدن صحیح شابلون ها دارد موارد دیگری هم از تجربه و تحقیق بر روی توری های دارای مقاوت کششی بالا بدست آمده و نشان می دهد که کشش توری اثرات مهمی روی متغیر های دیگر چاپ سیلک دارد از جمله: عبور مرکب ، درصد سطح رنگ خور در ترام ،مقدار مصرف مرکب ، سرعت چاپ و تا حدی مقدار انرژی مورد نیاز . اکنون می توان با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی توری ها در مورد بهترین روش تور کشی بحث نمود.

 

شابلون گیری

 چاپ سیلک از نظر قابلیت اجرا روی زمینه های گوناگون بی رقیب و منحصر بفرد است ؛ به این دلیل کشش صحیح در مورد هر شابلون مربوط می شود به نوع طرح و همچنین زمینه ای که با آن شابلون چاپ خواهد شد . گر چه از جملات آغاز این فصل ممکن است چنین برداشت شود که همواره کشش زیاد توری ضروری است لیکن در واقع چنین نیست.

 

شابلون گیری

 فاصله میان شابلون و زمینه در موقع چاپ باید در محدوده ای متناسب با ازدیاد طول(قابلیت کش آمدن) توری باشد . اگر شابلون در تماس با زمینه نیست ، لازم است در موقع حرکت تیغه چاپ هر نقطه از توری که تحت تاثیر فشار تیغه قرار می گیرد بتواند کش آمده با زمینه تماس پیدا کند .
 چنانچه زمینه چاپ بطوریکه گفته شد مسطح نباشد کشش توری را باید با درنظر گرفتن شرایط آن سطح بدست آورد و ممکن است حتی کشش پائینی باشد . در مورد چاپ روی زمینه های غیر مسطح ممکن است توری نایلونی انتخاب گردد در شابلون هایی که کشش زیاد مورد نیاز نیست یکنواختی کشش در نقاط مختلف همچنان ضروری است . این موضوع در طول فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت . اکنون در ابتدا چاپ زمینه های مسطح و یکنواخت را مورد توجه قرار داده و کشش توری را در این چهار چوب بررسی خواهیم نمود.

شابلون گیری